เกี่ยวกับโครงการ

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้กำหนดกรอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) โดยจังหวัดนครสวรรค์ มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการค้าข้าว สินค้าเกษตร เนื่องจาก มีการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและขนส่งทั้งทางถนนและทางราง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ปี พ.ศ. 2564 มีเป้าหมายการพัฒนา คือ มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ วางระบบขนส่งและศูนย์กลางการกระจายสินค้า นอกจากนี้ ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์พลังงานและพัฒนาให้มีการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงมีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงและกระจายสินค้าทั่วประเทศได้

จังหวัดนครสวรรค์ มีแนวโน้มการพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจและมีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว การเติบโตดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเมือง ดังนั้น เพื่อให้ก้าวทันกับทิศทางพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วัตถุประสงค์

1

เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมตามบทบาทศักยภาพ และสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2

เพื่อจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ที่เป็นไปตามวิธีการขั้นตอนและองค์ประกอบของการวางและจัดทำผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3

เพื่อจัดทำแผนผังนโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป ในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการดำรงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง

4

เพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวมตามบทบาทศักยภาพ และสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ ในการปรับปรุงพื้นที่วางผังในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อมในอนาคต โดยเป็นรายละเอียดรูปแบบแนวทางและมาตรการต่าง ๆ ในการดำเนินการบริหารจัดการการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูเมือง การอนุรักษ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5

เเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำกรอบงบประมาณ แผนการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ และจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน

การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครสวรรค์

(กรณีดำเนินการโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง)

กรอบแนวคิดการศึกษา